Historische Daten OTC

OTC Kurse USD/oz. (Eröffnungskurs)
Datum Gold Silber Platin Palladium Rhodium Iridium
Mittwoch 01.05.2024 2.288,50 USD/oz. 26,48 USD/oz. 936,00 USD/oz. 938,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.850,00 USD/oz.
Donnerstag 02.05.2024 2.300,55 USD/oz. 26,24 USD/oz. 954,00 USD/oz. 947,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.850,00 USD/oz.
Freitag 03.05.2024 2.301,10 USD/oz. 26,50 USD/oz. 968,00 USD/oz. 940,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.850,00 USD/oz.
Dienstag 07.05.2024 2.315,00 USD/oz. 27,26 USD/oz. 952,00 USD/oz. 974,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Mittwoch 08.05.2024 2.308,55 USD/oz. 27,24 USD/oz. 968,00 USD/oz. 966,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Donnerstag 09.05.2024 2.308,70 USD/oz. 27,63 USD/oz. 984,00 USD/oz. 954,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Freitag 10.05.2024 2.371,05 USD/oz. 28,64 USD/oz. 995,00 USD/oz. 989,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Montag 13.05.2024 2.340,30 USD/oz. 28,13 USD/oz. 999,00 USD/oz. 989,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Dienstag 14.05.2024 2.347,40 USD/oz. 28,43 USD/oz. 1.005,00 USD/oz. 972,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Mittwoch 15.05.2024 2.371,80 USD/oz. 28,82 USD/oz. 1.047,00 USD/oz. 1.003,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Donnerstag 16.05.2024 2.383,65 USD/oz. 29,67 USD/oz. 1.066,00 USD/oz. 1.006,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Freitag 17.05.2024 2.381,75 USD/oz. 29,68 USD/oz. 1.058,00 USD/oz. 983,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Montag 20.05.2024 2.444,35 USD/oz. 31,80 USD/oz. 1.082,00 USD/oz. 1.019,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Dienstag 21.05.2024 2.417,05 USD/oz. 31,64 USD/oz. 1.033,00 USD/oz. 1.024,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Mittwoch 22.05.2024 2.414,25 USD/oz. 31,82 USD/oz. 1.052,00 USD/oz. 1.019,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Donnerstag 23.05.2024 2.361,80 USD/oz. 30,54 USD/oz. 1.027,00 USD/oz. 981,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.800,00 USD/oz.
Freitag 24.05.2024 2.339,75 USD/oz. 30,59 USD/oz. 1.019,00 USD/oz. 972,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.775,00 USD/oz.
Dienstag 28.05.2024 2.344,70 USD/oz. 31,56 USD/oz. 1.048,00 USD/oz. 980,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.775,00 USD/oz.
Mittwoch 29.05.2024 2.340,90 USD/oz. 32,01 USD/oz. 1.055,00 USD/oz. 971,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.775,00 USD/oz.
Donnerstag 30.05.2024 2.337,55 USD/oz. 31,52 USD/oz. 1.038,00 USD/oz. 949,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.775,00 USD/oz.
Freitag 31.05.2024 2.342,90 USD/oz. 1.028,00 USD/oz. 953,00 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.775,00 USD/oz.
Monatsdurchschnitt 2.350,55 USD/oz. 2.791,19 USD/oz. 1.014,95 USD/oz. 977,57 USD/oz. 4.725,00 USD/oz. 4.801,19 USD/oz.